Pri akýchkoľvek nejasnostiach resp. overenia zadelenia daného odpadu do niektorej z kategórii, odberu odpadu, kontaktujte prosím ústretový personál na telefónne čísla uvedené v kontaktoch alebo mailom na info@ekosalmoplus.sk. Ceny sa stanovujú individuálne k obojstrannej spokojnosti. Prevádzka BPS Kokšov Bakša má vydané povolenia a rozhodnutia pre zhodnocovanie a prepravu týchto odpadov:

Odpady podľa miesta ich vzniku a výskytu:

Balené potraviny (producenti: obchodné reťazce, maloobchod, veľkosklady potravín, distribútori a prepravcovia potravín)
Nebalené potraviny (producenti: školy, nemocnice, inštitúcie, reštaurácie, závodné stravovanie, trhy, výrobcovia, distribútori a prepravcovia potravín)
Balené aj nebalené polotovary a odpady z výroby a spracovania potravín (producenti: bitúnky, mliekarne, syrárne, veľkovývarovňe, pálenice, pekárne, reštaurácie a iné)
Živočíšne materiály a odvodené produkty v zmysle Zákona o veterinárnej správe (producenti: chovatelia živočíchov, bitúnky)
Alternatíva v prípade potreby je možné spracovať aj poľnohospodárske odpady a produkty

Odpady podľa Zákona o odpadoch:

02 01 01 – kaly z prania a čistenia, kat. O
02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá, kat. O
02 01 07 – odpady z lesného hospodárstva, kat. O
02 02 01 – kaly z prania a čistenia, kat. O
02 02 04 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, kat. O
02 03 01 – kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania, kat. O
02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu a spracovanie
02 03 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, kat. O
02 04 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, kat. O
02 05 01 – látky nevhodné na spotrebu a spracovanie, kat. O
02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, kat. O
02 06 01 – materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie, kat. O
02 06 03 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, kat. O
02 07 01 – odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín, kat. O
02 07 02 – odpad z destilácie liehu, kat. O
02 07 03 – odpad z chemického spracovania, kat. O
02 07 04 – materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie, kat. O
02 07 05 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, kat. O
03 01 01 – odpadová kôra a korok, kat. O
03 03 02 – usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu), kat. O
03 03 11 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku a iné ako uvedené v 03 03 10, kat. O
04 01 01 – odpadová glejovka a štiepenka, kat. O
04 01 07 – kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm, kat. O
04 02 10 – organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky a vosky), kat. O
07 05 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11, kat. O
07 06 12 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11, kat. O
16 03 06 – organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05, kat. O
16 10 02 – vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01, kat. O
16 10 04 – vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03, kat. O
19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, kat. O
19 08 09 – zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky, kat. O
19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11, kat. O
20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, kat. O
20 01 25 – jedlé oleje a tuky, kat. O
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad, kat. O
20 03 04 – kal zo septikov, kat. O
20 03 06 – odpad z čistenia kanalizácie, kat. O

Odpady podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti:

Materiál kategórie 1 (článok 8 nariadenia (ES) č. 1069/2009)
BPS Košice, Kokšov Bakša nemôže tieto materiály spracovávať. Môže ich prepravovať a dodávať zmluvnému partnerovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.

Materiál kategórie 2 (článok 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009)
Hnoj, nemineralizované guáno a obsah tráviaceho traktu
Zvyšné odpady tejto kategórie nemôže spracovávať, len prepravovať.

Materiál kategórie 3 (článok 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009)
Jatočné telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri. Telá alebo časti usmrtenej zveri, ktoré sú podľa právnych predpisov Spoločenstva vhodné na ľudskú spotrebu, ale nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov.
Vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme podľa článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ktoré nejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá
Krv zvierat, u ktorých sa neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom krvi na ľudí alebo zvieratá a ktorá bola získaná z týchto zvierat zabitých na bitúnku potom, ako v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:
1) zo zvierat okrem prežúvavcov vyžadujúcich si testovanie na PSE a
2) z prežúvavcov, ktoré boli testované s negatívnym výsledkom v súlade s článkom 6
ods. 1 nariadenia (ES) č. 999/2001

Vedľajšie živočíšne produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku, oškvarkov a kalu z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka.

Produkty živočíšneho pôvodu alebo potraviny obsahujúce produkty živočíšneho pôvodu, ktoré už nie sú určené na ľudskú spotrebu z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat
Krmivo pre spoločenské zvieratá a krmivo živočíšneho pôvodu alebo krmivo obsahujúce vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty, ktoré už nie sú určené na kŕmenie z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat.
Krv, placenta, vlna, perie, srsť pochádzajúce zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto produktov na ľudí alebo zvieratá.
Vodné živočíchy a časti takýchto živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí alebo zvieratá.
Vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zariadení vyrábajúcich produkty pre ľudskú spotrebu.

Tieto materiály pochádzajúce zo zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom týchto materiálov na ľudí alebo zvieratá:
1) tieto prvky pochádzajúce zo suchozemských živočíchov:
- vedľajšie produkty z liahní
- vajcia
- vedľajšie produkty z vajec vrátane vaječných škrupín
2) jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov

Vodné a suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá
Tukové tkanivo zo zvierat, ktoré nevykazovali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom tohto materiálu na ľudí alebo zvieratá a ktoré boli zabité na bitúnku a v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Kuchynský odpad okrem odpadu uvedeného v článku 8 písm. f)

Zvyšné materiály Kategórie 3 nemôže prevádzka spracovávať, len prepravovať.
Za správnu klasifikáciu odpadu (za správne zaradenie odpadu) zodpovedá jeho producent, teda ten u koho odpad vzniká.