B ioplynová stanica Košice, Kokšov Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný a obnoviteľný zdroj pre výrobu alternatívnej energie.

Technológia spracovania odpadov je anaeróbna mezofilná fermentácia tzv. ,,mokrá fermentácia”.
BPS Kokšov Bakša sa nachádza v novovybudovanom areáli v susedstve ČOV Košice.